pełny tekst nowenny

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ BOLESNEJ (na rozpoczęcie Nowenny)

 

Bądź pozdrowiona Maryjo, Dziewico Kontemplacji, która najpiękniej ze wszystkich stworzeń na ziemi przyjęłaś Słowo Boga i w najpiękniejszy sposób na Nie odpowiedziałaś.

Bądź pozdrowiona Maryjo, Służebnico Pańska, która nie pragnęłaś i nie pragniesz niczego innego, jak tylko pełnić wolę Boga i czynić wszystko, cokolwiek Syn Twój powie

Bądź pozdrowiona Maryjo, Matko Słowa Wcielonego, która objawiasz nam dzisiaj miłość Serca Jezusowego, z którego wyrywa się wołanie: tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych…

Bądź pozdrowiona Maryjo, Ucieczko grzeszników, której Serce stało się sercem Orędowniczki wszystkich najmniejszych i najsłabszych, owiec zabłąkanych i dusz oddalonych od Boga.

Bądź pozdrowiona Maryjo, Matko Bolesna, wylewająca łzy nad każdym Bożym dzieckiem, któremu nie wystarczyła miłość Ojca i wyciągnięta ku niemu zbawcza dłoń Twojego Syna.

Bądź pozdrowiona Maryjo, Królowo nieba i ziemi, która dzień i noc depczesz głowę węża, walcząc o swoje dzieci, ratując je przez zgubą i potępieniem.

Matko nasza, wcale nie jesteśmy lepsi od reszty Twoich dzieci, bo sami też byliśmy niegdyś owymi zabłąkanymi owcami i sami też znamy gorzki smak odchodzenia od Boga i napełniania swoich serc strąkami, którymi karmiły się świnie, Sami też poznaliśmy radość powrotów w miłosierne Ojcowskie ramiona. Dlatego pozwól nam dziś, Matko, razem z Tobą szukać i ratować Ojcu te Jego dzieci, które dzisiaj szukają szczęścia poza Bogiem i żyją w świecie jak sieroty bez Ojca. Pozwól nam włączyć się w walkę o powrót do Ojca wszystkich marnotrawnych synów, zagubionych i poranionych przez grzech ludzi. Pozwól nam wreszcie, o Matko, OTRZEĆ TOBIE ŁZY! Będziemy to czynić, stając dzień po dniu przy Tobie, prosząc Jezusa tak jak Ty, i o to samo co Ty. By On w Swoim nieskończonym miłosierdziu, ulitował się nad wszystkimi zbłąkanymi duszami, pojednał je z Ojcem i odnowił w nich ducha przybrania za synów. AMEN.

 

BOLESNA CZĘŚĆ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

WSTĘP

Królowo Różańca Świętego, uproś nam łaskę rozważania bolesnych tajemnic życia Twojego Syna! Niech Twoja obecność pod Krzyżem Jezusa Chrystusa, otworzy nas na prawdę o nas samych i rozbudzi w nas ducha skruchy i pokuty, abyśmy błagając, razem z Tobą, za wszystkimi zagubionymi dziećmi, nie zapomnieli o własnym nawróceniu i powrocie do Ojca!

Wierzę w Boga. Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (3x). Chwała Ojcu.

 

TAJEMNICA I: MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU

MEDYTACJA (wybrać jeden z tekstów biblijnych – w ciszy ok. 5 min.)

A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: «Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem będę się modlił». Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć, i odczuwać trwogę. I rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie!» I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby – jeśli to możliwe – ominęła Go ta godzina. I mówił: «Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty niech się stanie!» (Por. Mk 14, 32-36)

Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy (Por. Łk 15, 29-31)

INTENCJA: ZA NIE ZNAJĄCYCH BOGA JAKO OJCA

* Módlmy się za tych, którzy czują się porzuceni i skrzywdzeni przez innych ludzi; którzy szczególnie z powodu odtrąceni i opuszczenia przez bliskie osoby, przeżywają swój “Ogrójec”, samotność, lęk, smutek, a nawet rozpacz;

* za tych, którzy czują się odtrąceni i opuszczeni przez Boga i noszą w sobie Jego fałszywy obraz: surowego i nieczułego na los człowieka władcy;

* za tych, którzy, choć żyją daleko od Boga, tęsknią za Nim i za powrotem do Jego Domu. Nie znając jednak Jego darmowej miłości i przebaczenia, żyją dalej w smutku i poczuciu winy, i nie mają odwagi do Niego powrócić.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojca. O mój Jezu.

 

TAJEMNICA II: BICZOWANIE PANA JEZUSA

MEDYTACJA

Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno […]. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie (Por. J 17, 6-19).

Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego […], lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga! (Por. 2 Tm 1, 6-8)

INTENCJA: ZA KAPŁANÓW

* Módlmy się za kapłanów, którzy zaniedbali więź z Bogiem i stali się mniej gorliwi i wierni w wypełnianiu swojej misji i powołania;

* za kapłanów, w których zgasł duch ofiary, służby i miłości na wzór Dobrego Pasterza, który życie swoje oddaje za owce;

* za kapłanów przeżywających kryzys swojej tożsamości oraz pokusy i zwątpienia w moc sakramentu święceń, którym zostali obdarowani przez Boga.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojca. O mój Jezu.

 

TAJEMNICA III: CIERNIEM KORONOWANIE PANA JEZUSA

MEDYTACJA

Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane (Por. Mt 5, 25-34)

Inne [ziarna] padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je… Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne (Por. Mt 13, 1-23).

INTENCJA: Za tych, którym Boga zagłuszyły troski tego świata.

* Módlmy się za tych, którzy utracili wrażliwość na Słowo Boże i żyją według własnych upodobań, żądz i namiętności;

* Módlmy się za tych, którym Boga zagłuszyły zbytnie troski i zamartwianie się o siebie i o własne sprawy, dlatego przestali się modlić, adorować, karmić Eucharystią i dbać o zbawienie duszy swojej i swoich bliskich;

* Módlmy się za tych, których serca zaślepiły praca, pieniądze, kariera i sława; którzy kłaniając się bożkom tego świata wpadli w sidła fałszywych nauk i ideologii i pogańskiego życia.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojca. O mój Jezu.

 

TAJEMNICA IV: DŹWIGANIE KRZYŻA NA KALWARIĘ

MEDYTACJA

Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego (1 Kor 6, 9-11)

Kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele! (Por. 1 Kor 6, 18-20).

INTENCJA: ZA POPEŁNIAJĄCYCH GRZECHY „WOŁAJĄCE O POMSTĘ DO NIEBA”

* Módlmy się za tych, którzy przez grzech ciężki i zatwardziałość serca odeszli od Boga i nie chcą do Niego powrócić;

* za tych, którzy trwają w grzechach “wołających o pomstę do nieba”; za przestępców, zbrodniarzy, więźniów, mających na sumieniu ciężkie złe czyny i zniewagi wobec Boga i ludzi;

* za tych, którzy bluźnią Imieniu Boga i którzy swoim haniebnym postępowaniem i kłamliwą nauką sieją spustoszenie w wielu niewinnych sercach oraz zamęt i zgorszenie w świecie i Kościele.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojca. O mój Jezu. 

 

TAJEMNICA V: ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

MEDYTACJA

I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa».  Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju» (Łk 23, 39-43)

A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. (Ef 2, 4-5)

INTENCJA: ZA KONAJĄCYCH I UMIERAJĄCYCH DZISIAJ

* Módlmy się za wszystkich konających i umierających dzisiaj, którzy teraz potrzebują pojednania z Bogiem w sakramencie pojednania i pokuty;

* za tych, którzy toczą teraz potężną duchową walkę, rozdarci między pragnieniem pojednania się z Bogiem przed śmiercią a pokusą pozostania w grzechu i w sidłach szatana. 

* za tych, którzy w życiu odrzucili Boga i nie pojednani z Nim odejdą dzisiaj z tego świata; za umierających dzisiaj zatwardziałych grzeszników.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojca. O mój Jezu.

 

ZAKOŃCZENIE

MODLITWA ZA DOM OJCA, aby był miejscem powrotów do Ojca i aby OJCIEC w tym Domu był znany, czczony i kochany!

Tyś bowiem, Boże mój, objawił swemu słudze, że zbudujesz mu dom, stąd to sługa twój tak ośmiela się modlić przed Twoim obliczem. A teraz, o Panie, Ty sam jesteś Bogiem. Skoro obiecałeś swojemu słudze to szczęście, racz teraz pobłogosławić ten dom swojego sługi, aby trwał przed Tobą na wieki, bo co Ty, Panie, pobłogosławisz, będzie błogosławione na wieki (1 Krn 17, 25-27).