pełny tekst nowenny

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ BOLESNEJ (na rozpoczęcie Nowenny)

 

Bądź pozdrowiona Maryjo, Dziewico Kontemplacji, która najpiękniej ze wszystkich stworzeń na ziemi przyjęłaś Słowo Boga i w najpiękniejszy sposób na Nie odpowiedziałaś.

Bądź pozdrowiona Maryjo, Służebnico Pańska, która nie pragnęłaś i nie pragniesz niczego innego, jak tylko pełnić wolę Boga i czynić wszystko, cokolwiek Syn Twój powie

Bądź pozdrowiona Maryjo, Matko Słowa Wcielonego, która objawiasz nam dzisiaj miłość Serca Jezusowego, z którego wyrywa się wołanie: tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych…

Bądź pozdrowiona Maryjo, Ucieczko grzeszników, której Serce stało się sercem Orędowniczki wszystkich najmniejszych i najsłabszych, owiec zabłąkanych i dusz oddalonych od Boga.

Bądź pozdrowiona Maryjo, Matko Bolesna, wylewająca łzy nad każdym Bożym dzieckiem, któremu nie wystarczyła miłość Ojca i wyciągnięta ku niemu zbawcza dłoń Twojego Syna.

Bądź pozdrowiona Maryjo, Królowo nieba i ziemi, która dzień i noc depczesz głowę węża, walcząc o swoje dzieci, ratując je przez zgubą i potępieniem.

Matko nasza, wcale nie jesteśmy lepsi od reszty Twoich dzieci, bo sami też byliśmy niegdyś owymi zabłąkanymi owcami i sami też znamy gorzki smak odchodzenia od Boga i napełniania swoich serc strąkami, którymi karmiły się świnie, Sami też poznaliśmy radość powrotów w miłosierne Ojcowskie ramiona. Dlatego pozwól nam dziś, Matko, razem z Tobą szukać i ratować Ojcu te Jego dzieci, które dzisiaj szukają szczęścia poza Bogiem i żyją w świecie jak sieroty bez Ojca. Pozwól nam włączyć się w walkę o powrót do Ojca wszystkich marnotrawnych synów, zagubionych i poranionych przez grzech ludzi. Pozwól nam wreszcie, o Matko, OTRZEĆ TOBIE ŁZY! Będziemy to czynić, stając dzień po dniu przy Tobie, prosząc Jezusa tak jak Ty, i o to samo co Ty. By On w Swoim nieskończonym miłosierdziu, ulitował się nad wszystkimi zbłąkanymi duszami, pojednał je z Ojcem i odnowił w nich ducha przybrania za synów. AMEN.

 

BOLESNA CZĘŚĆ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

WSTĘP

Królowo Różańca Świętego, uproś nam łaskę rozważania bolesnych tajemnic życia Twojego Syna! Niech Twoja obecność pod Krzyżem Jezusa Chrystusa, otworzy nas na prawdę o nas samych i rozbudzi w nas ducha skruchy i pokuty, abyśmy błagając, razem z Tobą, za wszystkimi zagubionymi dziećmi, nie zapomnieli o własnym nawróceniu i powrocie do Ojca!

Wierzę w Boga. Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (3x). Chwała Ojcu.

 

TAJEMNICA I: MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU

MEDYTACJA (wybrać jeden z tekstów biblijnych – w ciszy ok. 5 min.)

A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: «Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem będę się modlił». Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć, i odczuwać trwogę. I rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie!» I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby – jeśli to możliwe – ominęła Go ta godzina. I mówił: «Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty niech się stanie!» (Por. Mk 14, 32-36)

Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy (Por. Łk 15, 29-31)

INTENCJA: ZA NIE ZNAJĄCYCH BOGA JAKO OJCA

* Módlmy się za tych, którzy czują się porzuceni i skrzywdzeni przez innych ludzi; którzy szczególnie z powodu odtrąceni i opuszczenia przez bliskie osoby, przeżywają swój “Ogrójec”, samotność, lęk, smutek, a nawet rozpacz;

* za tych, którzy czują się odtrąceni i opuszczeni przez Boga i noszą w sobie Jego fałszywy obraz: surowego i nieczułego na los człowieka władcy;

* za tych, którzy, choć żyją daleko od Boga, tęsknią za Nim i za powrotem do Jego Domu. Nie znając jednak Jego darmowej miłości i przebaczenia, żyją dalej w smutku i poczuciu winy, i nie mają odwagi do Niego powrócić.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojca. O mój Jezu.

 

TAJEMNICA II: BICZOWANIE PANA JEZUSA

MEDYTACJA

Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno […]. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie (Por. J 17, 6-19).

Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego […], lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga! (Por. 2 Tm 1, 6-8)

INTENCJA: ZA KAPŁANÓW

* Módlmy się za kapłanów, którzy zaniedbali więź z Bogiem i stali się mniej gorliwi i wierni w wypełnianiu swojej misji i powołania;

* za kapłanów, w których zgasł duch ofiary, służby i miłości na wzór Dobrego Pasterza, który życie swoje oddaje za owce;

* za kapłanów przeżywających kryzys swojej tożsamości oraz pokusy i zwątpienia w moc sakramentu święceń, którym zostali obdarowani przez Boga.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojca. O mój Jezu.

 

TAJEMNICA III: CIERNIEM KORONOWANIE PANA JEZUSA

MEDYTACJA

Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane (Por. Mt 5, 25-34)

Inne [ziarna] padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je… Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne (Por. Mt 13, 1-23).

INTENCJA: Za tych, którym Boga zagłuszyły troski tego świata.

* Módlmy się za tych, którzy utracili wrażliwość na Słowo Boże i żyją według własnych upodobań, żądz i namiętności;

* Módlmy się za tych, którym Boga zagłuszyły zbytnie troski i zamartwianie się o siebie i o własne sprawy, dlatego przestali się modlić, adorować, karmić Eucharystią i dbać o zbawienie duszy swojej i swoich bliskich;

* Módlmy się za tych, których serca zaślepiły praca, pieniądze, kariera i sława; którzy kłaniając się bożkom tego świata wpadli w sidła fałszywych nauk i ideologii i pogańskiego życia.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojca. O mój Jezu.

 

TAJEMNICA IV: DŹWIGANIE KRZYŻA NA KALWARIĘ

MEDYTACJA

Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego (1 Kor 6, 9-11)

Kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele! (Por. 1 Kor 6, 18-20).

INTENCJA: ZA POPEŁNIAJĄCYCH GRZECHY „WOŁAJĄCE O POMSTĘ DO NIEBA”

* Módlmy się za tych, którzy przez grzech ciężki i zatwardziałość serca odeszli od Boga i nie chcą do Niego powrócić;

* za tych, którzy trwają w grzechach “wołających o pomstę do nieba”; za przestępców, zbrodniarzy, więźniów, mających na sumieniu ciężkie złe czyny i zniewagi wobec Boga i ludzi;

* za tych, którzy bluźnią Imieniu Boga i którzy swoim haniebnym postępowaniem i kłamliwą nauką sieją spustoszenie w wielu niewinnych sercach oraz zamęt i zgorszenie w świecie i Kościele.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojca. O mój Jezu. 

 

TAJEMNICA V: ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

MEDYTACJA

I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa».  Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju» (Łk 23, 39-43)

A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. (Ef 2, 4-5)

INTENCJA: ZA KONAJĄCYCH I UMIERAJĄCYCH DZISIAJ

* Módlmy się za wszystkich konających i umierających dzisiaj, którzy teraz potrzebują pojednania z Bogiem w sakramencie pojednania i pokuty;

* za tych, którzy toczą teraz potężną duchową walkę, rozdarci między pragnieniem pojednania się z Bogiem przed śmiercią a pokusą pozostania w grzechu i w sidłach szatana. 

* za tych, którzy w życiu odrzucili Boga i nie pojednani z Nim odejdą dzisiaj z tego świata; za umierających dzisiaj zatwardziałych grzeszników.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojca. O mój Jezu.

 

ZAKOŃCZENIE

MODLITWA ZA DOM OJCA, aby był miejscem powrotów do Ojca i aby OJCIEC w tym Domu był znany, czczony i kochany!

Tyś bowiem, Boże mój, objawił swemu słudze, że zbudujesz mu dom, stąd to sługa twój tak ośmiela się modlić przed Twoim obliczem. A teraz, o Panie, Ty sam jesteś Bogiem. Skoro obiecałeś swojemu słudze to szczęście, racz teraz pobłogosławić ten dom swojego sługi, aby trwał przed Tobą na wieki, bo co Ty, Panie, pobłogosławisz, będzie błogosławione na wieki (1 Krn 17, 25-27).

SCHEMAT NOWENNY

SCHEMAT NOWENNY

1. Modlitwa do Matki Bożej Bolesnej (na rozpoczęcie Nowenny)

2. Rozważanie Bolesnej Części Różańca Świętego

3. Wstęp do modlitwy różańcowej

4. Rozważanie poszczególnych tajemnic Różańca. Przy każdej tajemnicy należy:

               – krótko rozważyć fragment Pisma Świętego (jeden z dwóch do wyboru)

               – odczytać (wypowiedzieć przed Bogiem) intencje danej tajemnicy różańcowej

               – odmówić dziesiątkę Różańca

4. Zakończenie Nowenny

zachęta do odpowiedniego nastawienia serca i do wypełnienia pewnych warunków przy odmawianiu nowenny

ZACHĘTA DO ODPOWIEDNIEGO NASTAWIENIA SERCA I DO WYPEŁNIENIA PEWNYCH WARUNKÓW PRZY ODMAWIANIU NOWENNY

1.Przylgnąć sercem do Maryi, wejść w Jej matczyne pragnienie szukania i ratowania Ojcu wszystkich Jego zagubionych dzieci i włączyć się w Jej modlitwę do Syna, aby pojednał wszystkich marnotrawnych synów z Ojcem.

2. Za każdym razem przy odmawianiu Nowenny szczerze wzbudzić w sercu intencję wynagradzającą i błagalną.

3. Gorąco modlić się za innych, ale pragnąć równocześnie własnego nawrócenia i powrotu do Ojca.

4. Raz w miesiącu zatroszczyć się o głębsze skupienie, ciszę i pokutę w intencjach Nowenny. Odbyć szczerą spowiedź, przyjąć Komunię Świętą w duchu wynagrodzenia za grzechy swoje i wszystkich ludzi, a nawet starać się podjąć w intencjach Nowenny dobrowolną formą postu, wyrzeczenia czy jałmużny.

5. Często sobie przypominać o wszystkich biednych duszach, polecanych w Nowennie, a szczególnie DZIŚ umierających, i w drobnych aktach zawierzać ich Niepokalanemu Sercu Maryi.

6. Razem z Maryją wysławiać miłosierdzie Ojca Niebieskiego, który w Jezusie Chrystusie dał nam ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze!

mSZA ŚWIĘTA O POWRÓT SYNÓW MARNOTRAWNYCH DO DOMU OJCA

 

W ramach Nowenny „Otrzyj Matce łzy – uratuj Ojcu syna” będzie odprawiana raz w miesiącu – W KAŻDĄ OSTATNIĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA, O GODZ. 15.00, W DOMU OJCA – Msza Święta o powrót synów marnotrawnych do Domu Ojca: za wszystkie osoby, które zostały polecone w intencjach Nowenny.

 

Dom Ojca, ul. św. Rocha 212 Częstochowa

Neuvaine de récompension et de supplication pour le retour des fils prodigues à la Maison de Dieu

 

Neuvaine de récompension et de supplication pour le retour des fils prodigues à la Maison de Dieu

Communauté de la Paternité de Dieu Częstochowa

 

Prière à la Mère Douloureuese (pour le recommencement de la neuvaine)

 

Je vous salue, Marie, Vierge de la Contemplation, vous, qui avez entendu la Parole de Dieu de la façon la plus belle de toutes les créatures de la terre, vous l’avez accueillie de la façon la plus belle et vous lui avez répondu de la manière la plus belle.

Je vous salue, Marie, Servante de Dieu, vous, qui n’avez désiré rien d’autre que remplir la volonté de Dieu et faire tout ce que Votre Fils dit

Je vous salue, Marie, Mère de la Parole Incarnée, vous, qui nous apportez aujourd’hui la Parole de Dieu et montrez le désir de Son Coeur. «Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu’un seul de ces petits soit perdu.» (Mattieu 18, 12-14)

Je vous salue, Marie, Fuite des pêcheurs dont le coeur est devenu le coeur de la Protectrice de tous les petits et les plus petits, les brebis perdues et les âmes éloignées de Dieu.

Je vous salue, Marie, Mère Douloureuse, souffrante et versante les larmes pour chaque fils  à qui n’ont pas suffit l’amour de Dieu et la Main Salvatrice de votre Fils tendue vers lui.

Je vous salue, Marie, Reine du ciel et de la terre qui jour et nuit talonnez la tête du serpent en luttant pour les enfants; vous les apportez à votre Fils en les sauvant contre la perte et la damnation.

Notre Mère, nous ne sommes en rien meilleurs de la reste de vos fils car nous seuls, nous sommes ces brebis perdues, retrouvées et reconciliées avec le Père par votre fils et nous seuls, nous aussi connaissons le saveur de diverses départs de la Maison de Dieu et multiples épreuves de remplir la faim du coeur par les gousses dont les cochons se sont alimentés. Nous seuls aussi, nous avons connu la joie de diverses retours dans ses Armes Miséricordieux. C’est pour cela permettez-nous ensemble avec vous, Marie, chercher et sauver ces Ses enfants, qui cherchent aujourd’hui le bonheur loin de Dieu et vivent dans le monde comme les ophelins sans Père. Permettez-nous, Marie, vous joindre dans la lutte pour le retour de tous les fils prodigues à Père, les gens perdues et blessées par le péché. et ensemble avec vous prier à votre Fils pour eux; Jésus, Lui, et seulement Lui seul peut les réconcilier avec le Père. Permettez-nous aujourd’hui essuyer vos larmes! Nous ferons cela, Marie, en étant jour après jour près de vous et demandant à Jésus de même façon que vous et de la même chose que vous, Jésus, ayez pitié de toutes les âmes perdues, réconciliez-les  avec le Père, renouvèle en nous l’esprit filial ! Amen

 

Les mystères douloureuses du saint rosaire

 

Introduction

Reine du Saint Rosaire, demande pour nous la grâce de méditer les mystères douloureuse de la vie de votre Fils ! Que votre présence au pied de la Croix de Jésus Christ nous ouvre à la vérité sur nous seuls et  réveille en nous l’esprit du regret et de la pénitence pour qu’en implorant, ensemble avec vous pour tous les fils prodigues, nous n’oublions pas de notre propre conversion et le retour au Père !

Credo… Notre Père… Je vous salue, Marie (3x)… Gloire au Père…

 

Premier mystère : L’agonie de Jésus au Jardin des Oliviers

Ils parviennent à un domaine du nom de Gethsémani, et il dit à ses disciples : « Restez ici tandis que je prierai. » Puis il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il comença à ressentir effroi et angoisse. Et il leur dit : « Mon âme est triste à en mourir ; demeurez ici et veuillez. » Etant allé un peu plus loin,il tombait à terre, et il priait pour que, s’il était possible, cette heure passât loin de lui. Et il disait : « Abba Père ! tout t’est possible : éloigne de moi cette coupe ; pourtant, pas ce que je veux, mais ce que tu veux ! » (Mc 14, 32-36)

Mais il répondit à son Père : «  Voilà  tant d’années que je te sers, sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres, et jamais tu ne m’asdonné un chavreau, à moi, pour festoyer avec mes amis ; et puis ton fils que voici revient-il, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu fais tuer pour lui le veau gras ! » Mais le père lui dit : « Toi, mon enfant, tu est toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi (Lc 15, 29-31)

(moment de la méditation de la Parole de Dieu lue)

Intention : pour ceux qui ne connaissent pas Dieu en tant que Père

* Prions pour ceux qui se sentent rejetés, repoussés, non pas voulus et endommagés par d’autres gens ; qui surtout à cause du rejet par les proches expérimentent leur Jardin de Gethsémani, solitude, maladie, crainte et même désespoir ;

* Prions pour ceux qui se sentent rejetés et repoussés par Dieu, qui portent en eux son Image fausse : d’un Juge sévère et d’un Souverain insensible au sort d’un homme ;

* Prions pour ceux qui, malgré qu’il vivent loin de Dieu , soupirent après Lui et après le retour à la Maison de Dieu le Père. Ne croyant pourtant en son Amor Gratuit et son pardon, ne connaissons pas sa Face Paternelle, ils vivent dans la conscience de sa faute et le découragement vers Dieu et leur seuls et n’ont pas le courage de revenir vers Lui.

Notre Père… Je vous salue, Marie… (10x) Gloire au Père…

 

Deuxième Mystère : La Flagellation de Jésus

Père saint, garde-les dans ton Nom que tu m’as donné, pour qu’il soient un comme nous. (…) Je ne te prie de les enlever du monde, mais de les garder du Mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les dans la vérité : ta Parole est la vérité (J 17, 6-19)

C’est porquoi je t’invite à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en toi par l’imposition de mes mains. Car ce n’est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de maîtresse de soi. Ne rougis donc pas du témoignage à rendre à notre Seigneur, (…) mais souffre plutôt avec moi pour l’Evangile, soutenu par la force de Dieu (2Tm 1, 6-8)

(moment de la méditation de la Parole de Dieu lue)

Intention : pour les prêtres

* Prions pour les prêtres qui ont perdu l’intimité en relation avec Dieu ce qui a provoqué qu’ils sont devenus moins ardents et moins fidèles dans l’accomplissement de son mission et de sa vocation ;

* Prions pour les prêtres qui ont perdu l’ardeur dans le dévouement et le sacrifice des prêtres et ont cessé d’imiter notre Seigneur et notre Maître, Bon Pasteur qui donne sa vie pour les brébis ;

* Prions pour les prêtres expérimentant le crisis de son identité, les tentations et les doutes en sa vocation et son charisme qu’ils ont reçus de Dieu.

Notre Père… Je vous salue, Marie… (10x) Gloire au Père…

 

Troisième Mystère : Le couronnement d’épines

Ne vous inquiétez donc pas en disant : « Qu’allons nous manger ? Qu’allons nous boire ? De quoi allons-nous vêtir ? Ce sont lâ toutes les choses dont les paiens sont en quete. Or votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d’abord son Royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît (Mattieu 6,25-34)

D’autres sont tombés sur les épines, et les épines ont monté et les ont étouffés. (…) Celui qui a été semé dans les épines, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent cette Parole, qui demeure sans fruit (Mattieu 13, 1-23)

(moment de la méditation de la Parole de Dieu lue)

Intention : pour ceux qui n’entendent pas Dieu à cause des chagrins de ce monde

* Prions pour ceux qui ont perdu la sensibilité à la Parole de Dieu et vivent selon leurs désirs, avidités ;

* Prions pour ceux dont les soucis et les chagrins pour eux-mêmes et pour les autres ont étouffé Dieu ce qui a provoqué qu’ils ont cessé de prendre soin de Dieu et de leur âme, ont cessé de prier, d’adorer et de se nourrir de l’Eucharistie et prendre soin de son salut et le salut de ses proches;

* Prions pour ceux dont les coeurs sont aveuglés par les richesses de ce monde : travail, argent, carrière et fame, pour ceux qui  en s’agenouillant devant les dieux de ce monde et donnent dans le panneau de la magie, de l’occultisme, des enseignement faux et de l’idéologie et de vie paienne.

Notre Père… Je vous salue, Marie… (10x) Gloire au Père…

 

Quatrième Mystère : Le portement de Croix

Ne vous y tromper  pas ! Ni impudiques, ni idolâtres, ni adultères, ni dépravés, ni gens de mœurs infâmes, ni voleurs, ni cupides, pas plus qu’ivrognes, insulteurs ou repaces, n’hériteront du Royaume de Dieu. Et cela, vous l’étiez bien, quelques-uns. Ais vous vous êtes lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Jésus Christ et par l’Esprit de notre Dieu (1 Corinthiens 6, 9-11)

Celui qui fornique, lui, pèche contre son propre corps. Ou bien ne savez-vous que votre coeur est un temple du Saint Esprit, qui est en vous et que vous tenez de Dieu ? Et que vous ne vous appartenez pas ? Vous avezété bel et bien achetés ! Glorifiez donc Dieu dans votre corps (1 Corinthiens 6, 18-20)

(moment de la méditation de la Parole de Dieu lue)

Intention : pour ceux qui demeurent dans les pêchés qui « demandent la vengeance des cieux »

* Prions pour ceux qui par le péché grave et l’endurcissement du coeur se sont allés de Dieu et qu’ils ne veulent pas retourner vers Lui ;

* Prions surtout pour ceux qui demeurent dans les pêchés qui « demandent la vengeance des cieux », pour les délinquants, crimminels, prisonniers, qui tiennent dans leur conscience les actes mauvais graves, les insultes vers Dieu et les gens ;

* Prions pour ceux qui blasphèment contre le Nom de Dieu, les membres des sectes, hérétiques, ceux qui  par leur mauvais avancement et leur fausses idéologies font la dévastation dans les multiples  coeurs innocents et provoquent le trouble et le scandale dans le monde et dans l’Eglise.

Notre Père… Je vous salue, Marie… (10x) Gloire au Père…

 

Cinquième Mystère : Le Crucifierment et la mort de Jésus sur la croix

Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi, lorsque tu viendra avec ton royaume. » Et il lui dit : « En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans le Paradis. » (Luc 23, 39-43)

Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont Il nous a aimés, alors que nous étions morts par suite de nos fautes, nous a fait revivre avec le Christ – c’est par grâce que vous êtes sauvés  ! (Ephésiens 2, 4-5)

(moment de la méditation de la Parole de Dieu lue)

Intention : pour ceux qui agonissent et meurent aujourd’hui

* Prions pour tous les agonissants et mourants aujourd’hui, surtout ceux qui nécessitent la réconciliation avec Dieu dans le sacrement de la réconciliation ;

* Prions pour ceux qui dans les derniers moments de leur vie terrestre mène la bataille énorme déchirée entre le désir de la réconciliation avec Dieu et la tentation de rester dans le péché et dans le panneau  de Satan ; qui désir avoir ces âmes pour lui seul et les laisser dans la révolte contre Dieu et dans le manque de bonne volonté pour appeler le Nom de Jésus Christ, Unique Seigneur et Sauveur de l’homme ;

* Prions pour ceux qui ont rejeté Dieu dans leur vie  et aujourd’hui ils partiront de ce monde irréconciliés ; pour les pêcheurs confirmés.

Notre Père… Je vous salue, Marie… (10x) Gloire au Père…

 

Conclusion

 

Prière de la Maison de Dieu, pour qu’il soit pour tous ceux qui y viennent  le lieu de retour de loin et de rencontres avec le Dieu Miséricordieux et pour que Dieu y soit connu, adoré et aimé !

Car c’est toi, mon Dieu, qui as fait cette révélation à ton serviteur : lui bâtir une maison. C’est pourquoi ton serviteur se trouve devant toi à te prier. Oui, Yahvé, c’est toi qui est Dieu, et tu as fait cette belle promesse à ton serviteur. Tu est alors consenti à bénir la maison de ton serviteur pour qu’elle demeure toujours en ta présence. Car c’est toi, Yahvé, qui as béni : elle es bénié à jamais. (1 Chroniques 17, 25-27)

 

Tłumaczenie: Katarzyna Kołodziejczyk

1 7 8 9 10 11 21