Litania do M. i A. Quattrocchich

LITANIA DO BŁOGOSŁAWIONYCH MAŁZONKÓW
MARII I ALOJZEGO BELTRAME QUATTROCCHICH

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże –
Duchu Święty, Boże –
Święta Trójco, Jedyny Boże –
Święta Maryjo – módl się za nami.
Święta Rodzino –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy stworzyliście nierozdzielne „my” całkowicie zanurzone w Bożej miłości – módlcie się za nami
Błogosławieni Mario i Alojzy, szukający nieustannie Boga w codzienności życia –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy czciliście Najświętsze Serce Jezusowe –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy uczyniliście przyjmowanie Jezusa pod postacią Komunii świętej termometrem waszej wiary –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy przez wspólne poznawanie woli Bożej odczuwaliście coraz większą komunię między sobą –
Błogosławieni Mario i Alojzy, których dziecięctwo Boże utrwalało się z każdym uczestnictwem we Mszy św. –
Błogosławieni Mario i Alojzy, dla których małżeństwo było narzędziem uświęcenia –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy zastąpiliście zjednoczenie cielesne zjednoczeniem ducha –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy odkrywaliście każdego dnia świeżą radość bycia razem –
Błogosławieni Mario i Alojzy, których dom był ogniskiem jaśniejącym Bożym światłem i miłością dla każdego –
Błogosławieni Mario i Alojzy, wyrozumiali i łagodni dla wszystkich, nawet najbardziej obłudnych i nikczemnych –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy traktowaliście każdego biedaka jako błogosławieństwo od Boga –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy czuwaliście nad swymi dziećmi by nic nie skalało ich dusz –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy z miłości do dzieci staraliście się naprawić swoje wady i łagodzić charaktery –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy traktowaliście swoja pracę jako obowiązek, powołanie i wyraz godności człowieka –
Błogosławieni Mario i Alojzy, którzy oddaliście dzieci na służbę Bogu –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K: Błogosławieni Rodzice, módlcie się za nami.
W: Abyśmy się stali na wzór Świętej Rodziny.

Módlmy się:
Wspominając błogosławioną parę małżonków Alojzego i Marię, prosimy Cię najlepszy Ojcze spraw abyśmy chcieli być braćmi i sługami Twoimi. A jako małżonkowie byli zjednoczeni w ciele i w duchu. Abyśmy razem się modlili, razem klękali i razem pościli. Upominając się nawzajem z miłością i wspierając. Razem przystępowali do stołu Pańskiego. Zawsze byli razem, w chwilach próby, prześladowań i radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

(LITANIA POWSTAŁA Z INICJATYWY RODZIN WSPÓLNOTY BOŻEGO OJCOSTWA)

Modlitwa dziękczynna o świątynię

MODLITWA DZIĘKCZYNNA W INTENCJI ŚWIĄTYNI BOGA OJCA (Sanktuarium powrotów do Ojca)

«O Boże nasz, Ojcze! Nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak zachowującego przymierze i łaskę względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego swego serca, bo dotrzymałeś słowa Twemu słudze, w tym, coś mu przyrzekł i powiedział swymi ustami, a co dziś wypełniłeś ręką. Więc i teraz niech się sprawdzi, prosimy Cię, Panie, Twoje słowo, które dałeś Twemu słudze. Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałeś. Zważ więc na modlitwę Twego sługi i jego błaganie, o Panie, Boże mój, i wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, w której dziś Twój sługa stara się ubłagać Cię o to, aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię. Jest to miejsce, o którym powiedziałeś: „Tam będzie moje Imię” – tak, aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym miejscu. Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu.

Również i ten, który przyjdzie z daleka przez wzgląd na Twe Imię – bo będzie słychać o Twoim wielkim Imieniu i o Twej mocnej ręce i wyciągniętym ramieniu – gdy przyjdzie i będzie się modlić w tej świątyni, Ty wysłuchaj i uczyń to wszystko, o co on będzie do Ciebie wołać. Niech wszystkie narody ziemi poznają Twe Imię. Niech też wiedzą, że Twoje Imię zostało wezwane nad tą świątynią, którą zbudowałeś. Niech Twoje oczy będą otwarte na błaganie Twego ludu, ku wysłuchaniu ich, ilekroć będą wołać do Ciebie.

Niech będzie błogosławiony Bóg, nasz Ojciec, który dał szczęście swemu ludowi, według tego wszystkiego, co zapowiedział; za to, że nie uchybił ani jednemu wypowiedzianemu słowu z wszelkiej obietnicy, że zbuduje dom swojemu słudze. Niech będzie z nami Bóg, nasz Ojciec, jak był z naszymi przodkami! Niech nas nie opuszcza i nie odrzuca nas, ale nakłoni do siebie nasze serca, abyśmy chodzili Jego drogami, strzegąc Jego poleceń, praw i nakazów, do których zobowiązał naszych przodków. Niech wszystkie ludy świata dowiedzą się, że jedynie Pan jest Bogiem, a innego nie ma. I niech pośród nich Ojciec będzie znany, czczony i miłowany… (por. 1 Krl 8, 23-60)

Modlitwa do Boga Ojca s. E. Ravasio

 

MODLITWA DO BOGA OJCA MATKI EUGENII RAVASIO

O, MÓJ OJCZE NIEBIESKI, JAK JEST SŁODKO I MIŁO WIEDZIEĆ, ŻE TY JESTEŚ MOIM OJCEM, A JA – TWOIM DZIECKIEM! PRZEDE WSZYSTKIM WTEDY, GDY NIEBO MOJEJ DUSZY JEST CZARNE, A MÓJ KRZYŻ ZBYT CIĘŻKI, ODCZUWAM POTRZEBĘ, ABY CI POWIEDZIEĆ: „OJCZE, WIERZĘ W TWOJĄ MIŁOŚĆ DO MNIE!” TAK, WIERZĘ, ŻE TY JESTEŚ MOIM OJCEM, A JA -TWOIM DZIECKIEM! WIERZĘ, ŻE CZUWASZ W DZIEŃ I W NOCY NADE MNĄ I ŻE NAWET JEDEN WŁOS NIE SPADNIE Z MOJEJ GŁOWY BEZ TWOJEGO POZWOLENIA! WIERZĘ, ŻE JAKO NIESKOŃCZENIE MĄDRY WIESZ LEPIEJ NIŻ JA, CO JEST DLA MNIE KORZYSTNE! WIERZĘ, ŻE JAKO NIESKOŃCZENIE MOCNY WYPROWADZASZ DOBRO ZE ZŁA! WIERZĘ, ŻE JAKO NIESKOŃCZENIE DOBRY, SPRAWIASZ, IŻ WSZYSTKO SŁUŻY DOBRU TYCH, KTÓRZY CIĘ KOCHAJĄ I POMIMO RĄK, KTÓRE MNIE RANIĄ, CAŁUJĘ TWOJĄ DŁOŃ, KTÓRA LECZY! WIERZĘ, LECZ POMNÓŻ MOJĄ WIARĘ, A ZWŁASZCZA MOJĄ NADZIEJĘ I MOJĄ MIŁOŚĆ! NAUCZ MNIE DOBRZE WIDZIEĆ TWOJĄ MIŁOŚĆ, KTÓRA KIERUJE WSZYSTKIMI WYDARZENIAMI MOJEGO ŻYCIA. NAUCZ MNIE ZDAWAĆ SIĘ NA TWOJE PROWADZENIE JAK DZIECKO W RAMIONACH SWEJ MATKI.

OJCZE, TY WIESZ WSZYSTKO. TY WIDZISZ WSZYSTKO. TY ZNASZ MNIE LEPIEJ, NIŻ JA ZNAM SAMĄ SIEBIE. WSZYSTKO MOŻESZ I KOCHASZ MNIE! O, MÓJ OJCZE, PONIEWAŻ CHCESZ, ABYŚMY PROSILI CIĘ O WSZYSTKO, PRZYCHODZĘ Z UFNOŚCIĄ PROSIĆ CIĘ Z JEZUSEM I MARYJĄ O…. (NALEŻY WYMIENIĆ LASKĘ, O KTÓRĄ SIĘ PROSI). W TEJ INTENCJI OFIARUJĘ CI – W JEDNOŚCI Z ICH NAJŚWIĘTSZYMI SERCAMI – WSZYSTKIE MOJE MODLITWY, OFIARY I UMARTWIENIA ORAZ NAJWIĘKSZĄ WIERNOŚĆ MOIM OBOWIĄZKOM. PRZYRZEKAM CI WIERNOŚĆ W SYTUACJACH… UDZIEL MI ŚWIATŁA, SIŁY I ŁASKI TWOJEGO DUCHA! UMOCNIJ MNIE W TYMŻE DUCHU TAK, ŻEBYM NIGDY GO NIE STRACIŁA,  NIE ZASMUCIŁA ANI NIE OSŁABIŁA WE MNIE. MÓJ OJCZE, PROSZĘ CIĘ O TO W IMIĘ JEZUSA CHRYSTUSA, TWEGO SYNA. A TY, O JEZU, OTWÓRZ SWE SERCE I WŁÓŻ W NIE MOJE SERCE, A POTEM RAZEM Z SERCEM MARYI OFIARUJ JE NASZEMU BOSKIEMU OJCU! W ZAMIAN ZA TO WYPROŚ MI ŁASKĘ, KTÓREJ TAK POTRZEBUJĘ!

MÓJ BOSKI OJCZE, SPRAW, BY CIĘ POZNALI WSZYSCY LUDZIE. NIECH CAŁY ŚWIAT OGŁASZA TWOJĄ DOBROĆ I TWOJE MIŁOSIERDZIE! BĄDŹ MOIM CZUŁYM OJCEM I CHROŃ MNIE WSZĘDZIE JAK ŹRENICY TWOICH OCZU. NIECH NA ZAWSZE ZACHOWAM GODNOŚĆ TWOJEGO DZIECKA. ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ!

BOSKI OJCZE, SŁODKA NADZIEJO NASZYCH DUSZ, BĄDŹ ZNANY, CZCZONY I KOCHANY PRZEZ LUDZI! BOSKI OJCZE, NIESKOŃCZONA DOBROCI OBJAWIAJĄCA SIĘ WSZYSTKIM NARODOM, BĄDŹ ZNANY, CZCZONY I KOCHANY PRZEZ LUDZI! BOSKI OJCZE, DOBROCZYNNA ROSO DLA LUDZKOŚCI, BĄDŹ ZNANY, CZCZONY I KOCHANY PRZEZ LUDZI!

 

1 25 26 27 28